Rechten en plichten

Op deze pagina informeren we je over jouw rechten en plichten. Hieronder lees je hoe we omgaan met jouw privacy, op welke manier je een klacht kan indienen, gebruiksinformatie over de verwijsindex en verzekeringen die je nodig hebt voor hulp bij Youké.

Privacy

We doen er alles aan om zorgvuldig met de gegevens van jou en jouw kind om te gaan. Alle gegevens over jou en de hulpverlening van Youké zijn vertrouwelijk en dus niet zomaar op te vragen. Niet door instanties, niet door andere hulpverleners en niet door familie of andere personen. Dat kan alleen met toestemming van jou of jouw kind (16+).

Ook jouw dossier delen we niet zomaar. Dit document is een belangrijk onderdeel van de hulp en het bevat gevoelige informatie en niet openbare informatie, zoals de leerdoelen, het hulpverleningsplan en de resultaten. In deze factsheet lees je meer over inzage in het dossier, welke rechten jij en je kind hebben, hoe we met persoonsgegevens omgaan en wat er met het dossier gebeurt na het beëindigen van jouw hulptraject.

Lees hier onze folder over privacy.

Klachten

Ondanks onze inzet en zorgvuldigheid, ben je mogelijk niet tevreden over de hulpverlening van Youké.

  • Klacht indienen bij Youké
    Veel klachten kunnen worden opgelost in een gesprek. De hulpverlener denkt graag met je mee over een oplossing. Mocht je er samen niet uitkomen, dan kun je ook altijd bij diens leidinggevende terecht. Als je geen gesprek kunt of wilt voeren, zijn er twee mogelijkheden om een officiële klacht in te dienen:
  • Klacht over de hulpverlening bij Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland
    Als je het niet eens bent met de gang van zaken rond de hulpverlening van Youké kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland, postbus 75874  1070 AW Amsterdam. Deze commissie is onafhankelijk en onpartijdig en behandelt en beoordeelt de klacht. Informatie over het indienen van een klacht en de behandeling vind je in deze Folder van de klachtencommissie. Lees ook meer over de Officiële Integrale Klachtenregeling.
  • Klacht over het handelen van de professional bij SKJ
    Dit betreft klachten over de naleving van de gedragsregels volgens de Beroepscode en het handelen volgens de richtlijnen. Deze klachten kun je indienen bij het College van Toezicht van het SKJ.  Alle professionals die geregistreerd zijn bij het SKJ vallen onder het tuchtrecht en moeten zich houden aan de regels van de voor hen geldende professionele standaard. Het tuchtrecht is bedoeld als een onpartijdige, deskundige behandeling van een klacht. Doel van het tuchtrecht is om de kwaliteit van het beroep te bevorderen door toetsing van en reflectie op het handelen van de professional. Daarvoor toetsen de tuchtcolleges klachten aan de Beroepscode van de professional. Lees meer over het indienen van een klacht bij het SKJ.


Ondersteuning bij klachten
Bij het indienen van een officiële klacht krijg je gratis hulp van het onafhankelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ informeert, adviseert en ondersteunt iedereen met vragen of klachten over de jeugdzorg.

Verwijsindex

Als meerdere hulpverleners van verschillende organisaties in één gezin hulp geven, is goede onderlinge afstemming noodzakelijk. De Verwijsindex is een digitaal systeem dat de betrokken professionals (bijvoorbeeld de hulpverleners, de huisarts of een leerkracht) gebruiken. Daardoor weten ze sneller of een kind ook bekend is bij een collega, zodat ze kunnen overleggen over de beste aanpak. Alleen met jouw toestemming wisselen de professionals inhoudelijke informatie met elkaar uit.

Youké werkt graag mee aan de Verwijsindex. Jouw hulpverlener legt je hier alles over uit bij de start van jouw hulptraject.

Ziektekostenverzekering

Tot 18 jaar zijn jouw kinderen gratis meeverzekerd via de ziektekostenverzekering. Ook tijdens plaatsing bij Youké. Vanaf 18 jaar zijn ze verplicht hun eigen ziektekostenverzekering af te sluiten. Onze begeleiders kunnen hen daarbij helpen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Zolang jouw kind nog niet zelfstandig woont en zelf de kost verdient, kan hij of zij via jouw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd zijn. Woont je kind begeleid op kamers of in een van de panden van begeleide huisvesting, dan raden wij hem of haar aan een eigen aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De jongeren moeten deze zelf betalen.

Tot 18 jaar is het mogelijk dat jouw zelfstandig wonende kind nog op jouw verzekering staat. Dit kun je navragen bij jouw verzekeringsmaatschappij. Vanaf 18 jaar is het voor de jongere verstandig om een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Onze begeleiders helpen hem bij het zoeken naar en afsluiten van een passende verzekering.

Inboedelverzekering

De inboedel van kinderen die tijdelijk bij Youké wonen is in beginsel verzekerd via jouw inboedelverzekering. Jongeren die bij of via Youké op kamers wonen, moeten een eigen inboedelverzekering afsluiten. Dit geldt voor jongeren onder de 18 jaar en voor jongeren van 18 jaar en ouder. Onze begeleiders helpen bij hen waar nodig bij het afsluiten van de juiste verzekering.

Lees meer

Informatie voor ouders: Youké begint bij u