De basis

Veiligheid is de basis van het opgroeien en de ontwikkeling van het kind. Het is een bijzonder belangrijk onderdeel in de dienstverlening van Youké. Bij het veilig maken van de gezinssituatie werken we samen met de ouders, het netwerk van het gezin en de al aanwezige hulp.

Veilig opgroeien

Bij ieder kind schatten we de veiligheid in en dit blijven we volgen tijdens het hulptraject. In onveilige situaties bieden we specialistische hulp gericht op verbetering van de veiligheid: Ambulante Spoedhulp, Veilig VooruitCLAS-H (hulp na seksueel misbruik) en verschillende vormen van opvang (groep en crisispleeggezin). Daarbij werken we samen met SAVE en Veilig Thuis.

Hulpverleners met kennis

Bij Youké werken goed opgeleide professionals, getraind in onder andere Signs of Safety, het Vlaggensysteem (seksueel gedrag) en Competentie gericht werken (weerbaarheid). Ze hebben de vaardigheden om te signalering en een gesprek te voeren over veiligheid.

Landelijke meldcode

We werken volgens de landelijke meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Ook intern werken we met protocollen rondom veiligheid. We leren door incidenten structureel te evalueren. Calamiteiten waarbij meerdere organisaties betrokken zijn bespreken we gezamenlijk. Zodat we de samenwerking kunnen verbeteren.

Samen

Vanaf 10 jaar geven de kinderen en jongeren die bij Youké verblijven, voor de Veiligheidsbarometer, aan hoe veilig ze zich voelen. De resultaten zijn vaak positief. Aan het einde van een hulptraject evalueren ouders en jongeren onze hulp. Waar we de kans zien verbeteren we de kwaliteit van onze hulpverlening.

Lees verder